Voorwaarden


Algemene voorwaarden Weaveamemory.com

Artikel 1. Definities

1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Weaveamemory: Flanders Tapestries BVBA gevestigd aan de Rijksweg 416,8710 Wielsbeke, België, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Kortrijk onder nummer 104 534.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Weaveamemory opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op een geweven wandtapijt, incl. ophangsysteem, van een door de koper te overhandigen afbeelding.

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Weaveamemory tot het verrichten van werkzaamheden door Weaveamemory ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.


Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Weaveamemory en de koper gesloten overeenkomsten. 

2.2 Weaveamemory sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Weaveamemory zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht. 

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Weaveamemory op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.


Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Verzendingskosten zijn afzonderlijk bepaald naargelang gewicht en bestemming.

3.2 De door Weaveamemory gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

33.3 Een overeenkomst met Weaveamemory komt tot stand na betaling, wanneer de koper via de website en het digitale bestelformulier van Weaveamemory één of meerdere producten heeft besteld en hij de bevestiging van de bestelling heeft voor akkoord teruggestuurd naar Weaveamemory, langs elektronische weg of anderszins, en de betaling voor deze bestelling uitgevoerd.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.


Artikel 4: Overmacht 

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Weaveamemory dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

4.2 Weaveamemory kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. 

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Weaveamemory mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Weaveamemory jegens de koper bestaat. 

4.4 Tekortkomingen van Weaveamemory in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen. 

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Weaveamemory toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang 

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Weaveamemory te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen. 

5.2 De tarieven van Weaveamemory zijn gebaseerd op leveringen wereldwijd. 

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Weaveamemory. Schade die Weaveamemory lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Weaveamemory komt volledig voor rekening en risico van koper. 

5.4 Een door Weaveamemory opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Weaveamemory in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn. 

5.5 De binding van Weaveamemory aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Weaveamemory in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Weaveamemory aangegeven leveringstermijn. 

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Weaveamemory te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht. 

5.7 Weaveamemory is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.


Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie 

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product. 

6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie. 

6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Weaveamemory kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Weaveamemory opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Weaveamemory terzake volledig. 

6.4 Weaveamemory verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. 


Artikel 7: Emballage 

7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Weaveamemory.


Artikel 8: Betalingen 

8.1 Betaling door koper dient te geschieden op voorhand en op de door Weaveamemory in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. 

8.2 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn is voldaan. 

8.3 Betalingen geschieden via bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Weaveamemory/Flanders Tapestries BVBA.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Iedere levering van goederen door Weaveamemory aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Weaveamemory wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Weaveamemory is voorbehouden. 

9.2 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.


Artikel 10: Klachten 

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Weaveamemory de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Weaveamemory er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. 

10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

10.3 Een reclamatie wordt door Weaveamemory slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Weaveamemory heeft overhandigd/geretourneerd. 

10.4 De prestatie van Weaveamemory geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.


Artikel 11: Garantie 

11.1 Weaveamemory staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren. 

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Weaveamemory worden gezonden. Weaveamemory wordt daarvan eigenaar. 

11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. 

11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs. 

11.5 Weaveamemory heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.


Artikel 12: Aansprakelijkheid 

12.1 Weaveamemory is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Weaveamemory is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Weaveamemory bekend was of behoorde te zijn. 

12.2 Weaveamemory is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt. 

12.3 Weaveamemory is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.


Artikel 13: Transport 

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Weaveamemory, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Weaveamemory door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden. 

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Weaveamemory naar koper is de aansprakelijkheid van Weaveamemory beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.


Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen 

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Weaveamemory/Flanders Tapestries BVBA worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Kortrijk.


Artikel 15: Overige bepalingen 

15.1 Weaveamemory garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt. 

15.2 Weaveamemory is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. 

15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg 

16.1 Weaveamemory is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Weaveamemory zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden. 

16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.


Artikel 17: Copyright Weaveamemory

17.1 Op alle teksten en illustraties van Weaveamemory berust auteursrecht. 

17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Weaveamemory, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden. 

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Weaveamemory via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Weaveamemory toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.